چالش آموزش و پرورش معلمان

  • چالش های آموزش و پرورش از نگاه معلمان

    معلمان معتقدند: نوع نگاه مجریان قانون به آموزش و پرورش بسیار مهم است. هرگاه موضوع آموزش به آینده سازان ایران از دیدگاه نظام اولویت پیدا کند شاهد تحول بنیادین در آموزش خواهیم بود. معلمان اساسی…