پروفسور پری رخ دادستان

  • پروفسور پری رخ دادستان

    🔺تنها روانشناس ایرانی بود که از ژان پیاژه  “پدر روانشناسی شناختی”  مدرک گرفت. بسیاری او را مادر روانشناسی ایران می‌نامند. وی در  ۲۲ آبان ۱۳۸۹ به علت سرطان درگذشت . 🔻بخشی از دفتر خاطرات ایشان…