معلم بازنشستگی

  • چرا و چگونه معلم شدیم ؟ بازنشستگی آخر خط نیست !

    نشستن بازنشستگان در پارک ها بدون هدف ارزشمند اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی برای سپری ساختن عمرشان پسندیده نیست ! چرا معلم شدم و مطالبات و مشکلات بازنشستگان   دیروز دقایق طراوت و شادابی عمرمان بود.…