داستان مادر

  • فقط ۸ سالم بود!!!

    تنم بوی مدرسه میداد،بوی دبستان، بوی لقمه هایی که مادرم در کیفم میگذاشت، آخ که چقدر این بو را یادم هست! فقط ۸ سالم بود تا دست راست مادرم را در آغوش نمیگرفتم خوابم نمیبرد!عادت…