کد مطلب: 32

تاریخ انتشار: اسفند ۲۰, ۱۳۹۵

چگونه خلاقیت دانش آموزان را پرورش دهیم؟

ایجاد تفکرخلاق، یکی از اهداف مهم آموزش وپرورش می باشد.

همه افراد دارای استعداد خلاقت میباشند و با تغییرات جزیی درکار و روش های تربیتی و آموزشی اولیای خانه و مدرسه ، می توان”دانش آموزخلاق” تربیت نمود.

راههای پرورش خلاقیت دردانش آموزان :

۱٫ تبدیل دانش آموزان ازحالت شنونده ومنفعل،به حالت گوینده وفعال درهنگام تدریس

۲٫ بکارگیری وسایل کمک آموزشی و وسایل سمعی- بصری درحین تدریس

۳٫ بکارگیری روش حل مساله ، روش پروژه ، بحث علمی و… درهنگام تدریس

۴٫ هدایت دانش آموزان به تحقیق وپژوهش پیرامون درس مربوط

۵٫ ارزشدهی به سوالات وعقاید دانش آموزان درکلاس وخارج کلاس

۶٫کلاس درس به جای معلم محوری ، فراگیرمحورباشد.

۷٫ محورارزشیابی معلم درکلاس بایدبیشترفرایند مداری باشد.

۸٫ دعوت ازافرادخلاق وموفق به کلاس ویا مصاحبه با آنها

۹٫ تاکید برتفکر و فهمیدن به جای حفظ درس

۱۰٫ تقویت تخیل انتزاعی دانش آموزان واحترام به تخیلات آنها

۱۱٫ شناخت تفاوتهای فردی و پرورش استعدادهای بالقوه آنها

۱۲٫ ارزش و احترام خاص برای دانش آموزان و مهرورزی به آنها

۱۳٫ حذف هرگونه عوامل تهدید کننده درتدریس وجایگزینی عشق ، محبت وامنیت به جای آنان

۱۴٫ تشویق دانش آموزان به تفکر واگرا

۱۵٫ بکارگیری روش های نوین وفعال تدریس مانند بارش فکری،حل مساله و…

۱۶٫گروهبندی دانش آموزان برای کارهای گروهی ومطالعه وتحقیق وتقویت بنیه علمی

۱۷٫ استفاده ازتمثیل درتدریس، تا مطلب بهتردرک شود.

۱۸٫ معرفی دانش آموزان مبتکر وخلاق درمراسم آغازین به منظور الگو برداری

۱۹٫ قراردادن جایگاه خاص درمدرسه برای نگهداری آثار ابتکاری دانش آموزان  و معلمان خلاق

۲۰٫ معلم درکلاس سعی نماید شوخ طبع و صمیمی باشد.

۲۱٫ باید توجه داشته باشیم که کلاس های خیلی رسمی،ازخلاقیت دانش آموز می کاهد.

۲۲٫ تشویق دانش آموزان به انتقاد سازنده وتحمل عقاید دیگران

۲۳٫ ازطعنه واستهزا، جداً خوداری شود.

۲۴٫ برگزاری جلسه بحث و گفتگوی علمی در کلاس و مدرسه

۲۵٫ تشویق دانش آموزان به استفاده از کتاب های گوناگون به عنوان مکمل کتب درسی

۲۶٫ ایجاد روحیه پرسشگری در دانش آموزان، که نیاز به فضای مناسب دارد.

۲۷٫ تقویت اعتماد به نفس در دانش آموزان در هنگام یادگیری

عالی(۲)خوب نبود !(۱)
دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :2

ارسال دیدگاه