کد مطلب: 29

تاریخ انتشار: تیر ۶, ۱۳۹۰

تهیه طرح درس مبتنی برIT

چگونه یک طرح درس مبتنی برIT داشته باشیم. گروههای آموزشی خراسان جنوبی

اهداف

۱-     توسعه کیفی منابع انسانی از طریق تقویت مهارتهای حرفه ای معلمان

۲-  فراهم نمودن زمینه  های مناسب به منظور بروز خلاقیت و نو آوری معلمان

۳-       توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بین معلمان

۴-       فرا هم نمودن زمینه های لازم جهت تحقق ارکان چهارگانه یادگیری :

–       یادگیری برای یاد گرفتن

–       یادگیری برای عمل کردن

–       یادگیری برای زندگی کردن در کنار هم با هم

–       یادگیری برای بودن

۵-  مستند سازی _ گسترش و تعمیم روشهای نوین یاد دهی _ یادگیری

مخاطبین

دبیران دروس علوم تجربی و جغرافیا

طی یک دوره ی پنج ساله  بصورت چرخشی تمامی دروسی دوره راهنمایی تحصیلی در قالب این طرح ارایه خواهند شد

نقش فراگیران در فرایند یاد دهی _ یاد گیری با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات

جستجو گر اطلاعات

تحلیل گر و گزینش گر اطلاعات

تولید کننده دانش

دانش آموز به عنوان کار بر اطلاعات

دانش آموز متفکر و نقاد
نقش معلمان

۱-      راهنما و تسهیل گر یادگیری

۲-      معلم ناظر بر فرایند یادگیری

۳-      یافته های  دانش آموزان توسط معلم جمع بندی و نتیجه گیری می شود .

۴-      مستمراً بحث و بررسی و رفع اشکال

۵-      نظارت ، مرور و ارزیابی

۱-      تنوع در منابع درسی

۲-      یادگیری مادام العمر

۳-      مشارکت بیشتر دانش آموزان با همسالان ( در اختیار گذاشتن دانش و مهارتهای شخصی خود به دیگران )

۴-      اتکا به نفس اجتماعی

۵-      خود باوری و تعاون ( یادگیری از همسالان خود )

۶-      تشویق بیشتر برای یادگیری و دانستن

۷-      ارائه مطالب و ایده ها  مختصر صورت می گیرد ؛ زیرا فراگیران  از ابزار های چند رسانه ای استفاده می کنند .

۸-      دسترسی سریع به اطلاعات در زمان بسیار اندک

۹-      دسترسی به موقع و هم زمان به انواع اطلاعات با هم و بصورت تعاملی

۱۰-   کاهش هزینه های آموزشی نسبت به حجم اطلاعات

۱۱-  افزایش کیفیت ، دقت و صحت مطالب درسی

۱۲-  افزایش سطح یادگیری مهارتهای زندگی

۱۳-   انعطاف پذیری بیشتر در یادگیریهای روز آمد ، نسبت به نیازهای پیش آمد.

۱۴-  انتخاب بیشتر بادموکراسی گسترده تر در مصرف دانش

۱۵-  یادگیری بطور عملی فراگیر محور می شود .

۱۶-   فراگیر را قادر می سازد خود روشهای یادگیری را تعیین کند .

۱۷-  فراگیر تقاضای اطلاعات بیشتر می کند .

۱۸-   افزایش سواد اطلاعاتی و مهارتهای فردی از نوع جدید .

۱۹-  آموزشی انفرادی می شود .

۲۰-  یادگیری مداوم

۲۱-  فراگیر بطور فعالانه و پویا حالتهای مختلف یادگیری را تمرین و اشکال مختلف اطلاعات را بررسی می کند

۲۲-  فراگیر ارتباطات انسانی و ماشینی را با هم ترکیب می کنند و انواع ارتباطات جدید را می آموزند .

۲۳-  فراگیر فعال و خود آموز است .

۲۴-  فراگیر بهتر می تواند در کار های گروهی شرکت کند .

۲۵-  در موقعیتهای جدید فراگیر به حدود مهارتهای خود واقف است و در صدد رفع نارسائیهای خود بر می آید .

۲۶-  مهارتهای دست نوشتاری فراگیران به مهارتهای واژه پردازی و کلید و دکمه تغییر و افزایش می یابد .

۲۷-  تفکر انتقادی در فراگیران افزایش می یابد

خلاصه ی  اقدامات تشکیل تیم های دو نفره یا چند نفره یادگیری در کلاس

۱-     کار های کلیدی را که به حمایت خاصی نیاز دارند ، بین دانش آموزان مستعد مشخص کنید .

۲-     حدود مسئولیت های هر فراگیر را معین و کنترل کنید .

۳-     قوانین و مقررات لازم الاجرا را وضع و به همگان اعلام کنید .

۴-     برای انجام هر کاری در هر مرحله ، زمان و مهلت تعیین کنید .

۵-      در زمان بندی و مهلت اجرای هر کار اولویتها را در نظر بگیرید .

۶-     در هر تیم ۱ یا ۲ دانش آموز که توانایی بیشتری جهت کار با رایانه را دارند انتخاب شوند .

۷-     کارهای بعدی را که باید انجام شود به موافقت همگان بر سانید .

۸-     نکات ایمنی کار با رایانه را تذکر دهید .

مواردی را که دانش آموزان باید در زمان استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رعایت نمایند

۱-     سایت هایی را جستجو کنند که کلید واژه های روشن و و اضحی دارند .

۲-     از سایت هایی که به زمان طولانی برای پیدا کردن اطلاعات نیاز دارد پرهیز شود .

۳-     آشنایی فراگیران به استفاده از انواع شبکه های اطلاعاتی به هم پیوسته و موازی .

۴-     فراگیران خود بر اساس سلایق شخصی دست به انتخاب نرم افزار نزنند .

۵-     برای تنوع یادگیری و تفریح لذت بخش مراجعه به بازیهای در حین جستجو و کاوش در حد محدود ایرادی ندارد .

۶-     استفاده بهینه از زمان و منابع در اختیار

نکاتی را که معلمان در طراحی طرح درسی با بکار گیری فناوری اطلاعات و ارتباطات  باید رعایت کنند

۱- راهنمایی اولیه توسط معلم ه به منزله ی مقدمه ی یادگیری آموزشهای اولیه ،چگونگی ورود به اینترنت و کار با رایانه

۲- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات صرفاً برای دستیابی به اهداف آموزشی است .

۳- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور استفاده بهینه از زمان  و منابع .

۴- استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور پاسخ صحیح سئوالها متناسب با موضوع درسی .

۵- معلم باید ارتباط بین کاربرد و فناوری اطلاعات  و ارتباطات و هدف تدریس و تأثیر آن بر کاربردهای روزمره را برای دانش آموزان روشن کند .

۶- معلم باید ابعاد و بخشهایی از تدریس را که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده می کند در طرح درس خویش مشخص کند .

۷- تعیین سئوالهای کلیدی و فرصت ها و و ضعیت مداخله ای معلم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان و هدایت آنها .

۸- تعیین روشهای ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

۹- تعیین معیار های متفاوت در زمینه یافته های دانش آموزان

۱۰- توجه به تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازماندهی و انتقال مفاهیم درس .

۱۱- بررسی تناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد استفاده با توانائیهای دانش آموزان با در نظر گرفتن این نکته که برخی از دانش آموزان ممکن است از قبل در استفاده از ابزار مورد نیاز ، تبحر لازم را داشته و برخی فاقد تبحر باشند .

۱۲- استفاده از ابزار  فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تمامی افراد کلاس فراهم گردد .

۱۳- تقسیم بندی دانش آموزان به گروههای دو یا چند نفره .

۱۴- توجه به تناسب منابع معرفی شده به فراگیران با اهداف آموزشی هر درس .

۱۵- حصول اطمینان از ارتباط بین فعالیت های مورد نظر و آنچه با استفاده از فناوری اطلاعات ارتباطات صورت می پذیرد .

۱۶- معلمان باید تشخیص دهند که استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای تدریس به دانش آموزان چه کمکی می کند تا بتوان آنها را با بر نامه  درسی همراه ساخت .

۱۷- بحث و گفتگو در زمینه ی مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و کار بر دهای آن در آموزش

۱۸- استفاده دقیق و مناسب از واژه ها و توضیح دادن واژه های مرتبط با کاربرد و فناوری اطلاعات و ارتباطات  در موضوع درسی .

۱۹- معلمان تمامی فعالیتهای دانش آموزان به هنگام استفاده از  فناوری اطلاعات و ارتباطات زیر نظر داشته و ارزشیابی نمایند .
معلمان در ارزشیابی چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به نکات زیر توجه نمایند.

۱-     اهداف آموزشی و اجرایی فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد نیاز و چگونگی بکار گیری آن برای رسیدن به هدف را به خوبی بشناسند .

۲-     فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموزان را مشاهده کرده و در صورت لزوم در آن مداخله کنند .

۳-     با طرح چند سئوال دانش آموزان را به فکر کردن برای توجیه مناسب بودن ابزار فناوری اطلاعات و ارتباطات ملزم کنند .

۴-     منابع مورد استفاده فناوری اطلاعات و ارتباطات را بشناسند .

۵-     با نتایج استفاده از رایانه و تأثیر آن بر انتظارات معلم از یافته های دانش آموزان ، آشنا باشند .

۶-      میزان یافته های تک تک دانش آموزان را طی فرایند یک فعالیت گروهی از طریق مشاهده ثبت داده ها ، مداخله در فرایند و گفتگو با دانش آموزان  تعیین کنند .

۷-      از کیفیت یادگیری دانش آموزان از موضوع درسی ارائه شده توسط فناوری اطلاعات اطمینان  حاصل کنند .

۸-     برای ارزشیابی تشخیصی ، تکوینی و پایانی فعا لیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتهای مبتنی بر آن فناوری طراحی کنند

طراحی آموزشی یک ماده درسی

اهداف کلی

اهداف رفتاری : شناختی ، عاطفی ، روانی ، حرکتی

روش تدریس معلم

اجرای تدریس (فرایند یاد دهی _ یادگیری )

ایجاد ارتباط و انگیزه سازی ، ارزشیابی تشخیصی

–   ارزشیابی تشخیصی

تعیین سطح و پیش دانسته ها ی همه دانش آموزان

–  طراحی فعالیتهای گو ناگون متناسب با سطح توانایی دانش آموزان

چگونگی ورود به اینترنت ، حدود مسئولیت های هر فراگیر _ قوانین و مقررات لازم الاجرا _ زمان و مهلت فعالیت _ تعیین اولویت ها در این بخش صورت می گیرد .

–  طراحی فعالیت های متفاوت جهت ارتقای سطح توانایی فراگیر با توانایی بالاتر

امکان دسترسی بیشتر از منابع خارج از متون درسی به منظور دستیابی به اطلاعات به روزتر .

–  آگاهی از میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در ارتقاء کیفیت یادگیری

مشارکت بیشتر دانش آموزان با همسالان خود ، استفاده از ابزار های چند رسانه ای ، دسترسی سریع اطلاعات در زمان اندک ، دسترسی انواع اطلاعات با هم و به صورت تعاملی ، کاوش در زمینه های آموزشی نسبت به حجم اطلاعات ، خود فراگیر روشهای یادگیری را تعیین می کند …

مواد آموزشی

–  کتاب درسی و کمک درسی .

–  شامل فعالیتهای از پیش طراحی شده توسط معلم و بر گه ها و کپی ها ، فعالیت ها از قبل آماده شده ( صفحه گسترده ، فایل داده ها )

فعالیت های معلم _ دانش آموز

– تعیین سازماندهی آموزشی و فعالیتهای داخل یا خارج از کلاس

– فراگیر بطور فعالانه و پویا حالتهای مختلف یادگیری را تمرین و اشکال مختلف اطلاعات را بررسی می کند ، فراگیر ارتباطات انسانی و ماشینی را با هم ترکیب می کند و انواع ارتباطات جدید را می آموزد در موقعیتهای جدید فراگیر به حدود خود واقف است در صدد رفع نارسائیهای خود بر می آید .

–  مستمراً با فراگیران بحث و بررسی کنید و رفع اشکال .

– گروه بندی دانش آموزان ( دونفره ، چند نفره ) ، کار های کلیدی که به حمایت خاص نیاز دارند بین دانش آموزان مستعد مشخص شوند .

تعیین تکلیف گروهی و انفرادی

–  ارائه گزارش و عملکرد دانش آموزان ، نقد و بررسی آنها .

–  با توجه به اینکه فراگیر تقاضای اطلاعات بیشتر را دارد ، تکالیف مرتبط با فعالیتهای کلاسی ارایه خواهد شد .

– به فراگیران توصیه می شود بر اساس سلایق شخصی دست به انتخاب سایت نزنند .

– در این خصوص به دنبال سایت های بگردند که کلید واژه های روشن و واضحی دارند .

– تکالیف می تواند در سه سطح عمومی _ انفرادی و گروهی  صورت پذیرد .

فعالیت های مکمل

– با ارائه مثال و دادن چند نمونه به نو آموزان تا از نرم افزار های ممکن برای کاوش استفاده نمایند.

– فرا گیران باید بدانند که از سایتهایی که زمان طولانی برای پیاده کردن اطلاعات نیاز دارد پرهیز شود .

– به دنبال سایت هایی بگردند که کلید واژه های روشن و و اضحی داشته باشد .

فعالیتهای خلاقانه

 فوق بر نامه

–       از فراگیران خواسته شود تا کار برد یافته های خود را در زندگی عادی و روزمره بیان نمایند .

–       در این بخش فراگیران دانش و حمایت های شخصی خود را به دیگران ارایه نمایند .(همسالان )

–       فراگیران در موفقیتهای جدید یادگیری به حدود مهارت های خود را واقف و در صدد رفع نارسائیهای خود بر آید .

ارزشیابی پایانی

تعیین شیوه ها و ابزار ارزشیابی متناسب با شیوه ها و ابزار های استفاده شده در طرح درس

–       فعالیتهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات دانش آموزان را مشاهده کرده و در صورت لزوم در آن مداخله کنند .

–       معیار هایی را که از طریق آنها بتوان میزان تأثیر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات را در یادگیری
دانش آموزان اندازه گیری کرد ، تعیین نمایند .

– میزان یافته های تک تک دانش آموزان را طی فرایند یک فعالیت  گروهی از طریق مشاهده ثبت داده ها ، مداخله در فرایند و گفتگو با دانش آموزان تعیین کنند .

– پیشرفت کار را نظارت ، مرور و ارزیابی کنید .

* تمام فعالیتهای پیش بینی شده در طراحی آموزشی (مراحل آن ) توأم با کاوش و جستجو توسط فراگیر خواهد بود .

* بهتر است معلم برای پیشرفت و کیفیت کار از پیشنهاد های دانش آموزان استقبال کرده و فعالیت های ابتکاری آنها را در ارتباط با موضوع درسی بکار برد .

* فعالیت های مکمل : فعالیتی است که بر اساس موضوع درسی در زمینه ی آموزشی و پرورشی طراحی می شود و در راستای تعمیق یادگیری در طول بر نامه درسی توسط معلم و یا با نظارت معلم اجرا می شود . فعالیت مکمل می تواند مبتنی بر محتوای کتاب درسی باشد و یا بر اساس ظرفیت و نو آوری معلم

* فعالیت فوق بر نامه : فعالیت های منظم و پیش بینی شده ای که برای تثبیت ، تعمیق ، آشنایی و کاربردی کردن موضوعات درسی در طول سال تحصیلی برای دانش آموزان در نظر گرفته می شود.

عالی(۰)خوب نبود !(۰)
برچسب ها : ,
دیدگاه کاربران

نظرات در انتظار تایید: 0

کل نظرات :2

 • طراحي بنر

  تاریخ : ۵ - فروردین - ۱۳۹۶

  0 - 0

  سلام سال نو مبارک و متشکر از سایت عالی تون

  عالی(۰)خوب نبود !(۰)

  پاسخ دادن

ارسال دیدگاه