مدیریت عمومی

  • رسم جالبی درمدیریت ژاپنی ها

    در بسیاری از شرکت های ژاپن از ساعت ۸ تا ۳۰: ۸ روزهای خاصی از هفته روسا  مدیران و کارمندان همه مشغول پاکیزه کردن ‌محل کار خود می شوند. یک‌ خبرنگار خارجی که برای تهیه…

12