مدیریت عمومی

  • توسعه مدرن و یک نکته ظریف!

    توسعه به مفهوم مدرن و امروزی در نتیجه مبارزات و تلاش های شبانه روزی محقق شده است. تقریبا تمام نظریه پردازان، خاستگاه توسعه مدرن و قرن بیست و یکمی را از اروپای غربی می دانند.…

  • رسم جالبی درمدیریت ژاپنی ها

    در بسیاری از شرکت های ژاپن از ساعت ۸ تا ۳۰: ۸ روزهای خاصی از هفته روسا  مدیران و کارمندان همه مشغول پاکیزه کردن ‌محل کار خود می شوند. یک‌ خبرنگار خارجی که برای تهیه…

12