آموزش و پرورش تطبیقی

  • تعریف سواد از نظرسازمان ملل متحد

    🎗یونسکو ، یک سازمان علمی ، آموزشی و فرهنگی و از زیر مجموعه های سازمان ملل است که تعریف جامعی از سواد ارائه کرده است . از نظر یونسکو ، کسی که سواد خواندن و…