روانشناسی و مشاوره

  • فقر فرهنگ و خشونت در مدارس ایران

    برای ترویج واقعی هنر در نظام تعلیم و تربیت چه کرده ایم؟ برخی از این علل ساختاری و برخی تابعی از سایر عوامل می باشند.می توان از فقر و شکاف طبقاتی موجود درجامعه در ایجاد…