روانشناسی و مشاوره

  • آدم سالم کیست؟

    آدمی که با خودش و با آدمهاى اطرافش در حال جنگ و ستیز نیست، نتیجتاً حضورش به آدم انرژى میدهد. بیشتر از اینکه انتقادگر باشد، مشوق است! بیشتر از اینکه منفى باشد، مثبت است! بیشتر…

  • فقر فرهنگ و خشونت در مدارس ایران

    برای ترویج واقعی هنر در نظام تعلیم و تربیت چه کرده ایم؟ برخی از این علل ساختاری و برخی تابعی از سایر عوامل می باشند.می توان از فقر و شکاف طبقاتی موجود درجامعه در ایجاد…