.

گفتگو با ما

رتبه ما

تصاویر برتر

نویسنده: novel
موضوع :


البته تعابیر واسامی متفاوتی از برنامه (نمایه) سالانه مدرسه ارائه شده است.
اینجا یک برنامه سالانه را عینا درج می نمایم قضاوت با شما:
ارتباط شورای آموزشگاه با شورا های زیر در آموزشگاه:

 • شورای دبیران
 • شورای مالی
 • انجمن اولیا و مربیان
 • شورای دانش آموزی
 • شورای بسیج دانش آموزی
 • شورای عفاف وحجاب

تعیین اهداف آموزشی و پرورشی

 1. 1. افزایش درصد قبولی فارغ التحصیلان چهارم
 2. 2. افزایش میانگین نمرات دروس مختلف
 3. 3. افزایش قبولی در کنکور
 4. 4. ترقیب وتشویق بیشتر شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی هنری وورزشی
 5. 5. جذب بیشتر شرکت در نماز جماعت

تبیین برنامه وشیوه اجرای مدرسه جهت آرمان آموزشی پایه اول

(رساندن درصد قبولی از 95% به98%)

شناخت علل کاهش در صد قبولی دانش آموزان پایه اول

تلاش در جهت رفع موانع وارائه ی راهکارهای مفید وسازنده

شناخت علل کاهش در صدقبولی کنکور وتلاش در جهت رفع موانع وارائه ی راهکارهای مفید وسازنده در جهت رفع مشکلات مشخص نمودن ماموریت برای اهداف افزایش فارغ التحصیلان تربیت وقبولی در کنکور

 • شناخت علل عدم موفقیت در کنکور ورفع موانع وارائه ی راهکار جهت رفع مشکل

برنامه مدرسه در قبال اهداف پرورشی ونماز جماعت:

 • شناخت موانع ومشکلات ورفع موانع
 • ارائه ی راهکارهای مفید پرورشی وسازنده در جهت ایجاد انگیزه جهت شرکت در مسابقات
 • ایجاد انگیزه ورغبت دانش آموزان جهت شرکت در نماز جماعت
 • ایجادانگیزه ورغبت دانش آموزان جهت شرکت دانش آموزان در فعالیتهای فوق برنامه

بررسی نتایج پایانی سال تحصیلی 89-88

 • مقایسه در صد قبولی پایه اول در سه سال گذشته

تحلیل وضعیت درون مدرسه در مورد اهداف پایه اول

قوت ها

ضعف ها

توجه ومساعدت مسولان آموزش پرورش

ضعیف بودن پایه دانش اموزان در دروس علوم پایه

وجود عوامل دلسوز در آموزشگاه

استفاده نکردن برخی از دبیران از الگوهای تدریس فعال وتجهیزات آموزشی وآزمایشگاهی

تلاش جمعی وهمدلی همکاران

کم بودن دبیر تخصصی در دوره راهنمایی

داشتن فضای خوب

در سالهای اخیر به علت رایج شدن ازدواج زود هنگام در مدرسه راهنمایی انگیزه ای برای ادامه تحصیل وجود ندارد

وجود کارگاه کامپیوتر ونرم افزار های آموزشی

کم تجربه بودن برخی از دبیران

تشکیل جلسات ملاقات با اولیا ومربیان ومطلع ساختن اولیا از وضعیت تحصیلی فرزندان

استفاده نکردن دبیران از الگوهای تدریس فعال وتجهیزات آموزشی

تشکیل کلاسهای تقویتی

شرکت کردن کلیه دانش آموزان در مسابقات علمی

اجرای ارزشیابی مستمر ماهیانه واهمیت دادن به آن

تحلیل عوامل بیرون مدرسه در مورد اهداف پایه اول

فرصتها

تهدیدها

همکاری آموزش وپرورش در حل مشکلات آموزشگاه

نداشتن تجهیزات آموزشی لازم در مدارس راهنمایی وضعیف بودن پایه ی درس اکثردانش آموزان

همکاری مسولین سهر در حل مشکلات

کمبود منابع مالی وتجهیزات وامکانات

توجه کمیته امداد- انجمن اولیا ومربیان به دانش آموزان بی بضاعت وپرداخت مبلغی از هزینه های آنها

عدم مشارکت مناسب اولیا با مدرسه

فقر اقتصادی وفرهنگی برخی خانواده ها

دور بودن مدرسه از مرکز شهر

نبودن سرویس ایب وذهاب برای دانش آموزان ودبیران

عدم سرکشی به موقع اولیا به مدرسه

عدم همکاری اولیا در تشکیل کلاسهای فوق برنامه

کمبود منابع مالی وتجهیزات و امکانات آموزشی

تعیین روش ها ووسایل جهت رسیدن به اهداف تعیین شده ی پایه ی اول:

 • · تشکیل کلاس های تقویتی جهت دروس ریاضی فیزیک زبان به دلیل پایین بودن درصد قبولی این دروس درسال گذشته
 • · بالابردن سطح مطالعه وکتابخوانی دردانش آموزان پایه اول توسط مشاور
 • · خرید کتاب های کمک درسی ویا کتاب کارمخصوصا دردروس علوم پایه
 • · برگزاری مسابقات ریاضی وفیزیک به صورت ماهیانه وارائه جوایز به دانش اموزان
 • · گرفتن نمرات بالای 18و زیر 12 ازکلاس ها ومعرفی دانش آموزان تلاشگرودانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی دارند ونقدیر از آنها دربرنامه صبحگاه
 • · تشویق مقطعی از همکاران با توجه به فعالیت های انجام شده ی آنها جهت پیشرفت شاخص آموزشی درس مربوطه
 • · توجه به تفاوت های فردی معلمان ودانش آموزان وتوجه به تفاوت های فردی معلمان (به نظربنده اگرمدیربه معلم توجه کندمعلم هم به دانش آموزان توجه می کند.)
 • · واگذاری مسئولیت های گوناگون به معلمان ودانش آموزان
 • · بهره گیری ازتخصص اولیاء

تنظیم برنامه عملیاتی برای اهداف تعین شده پایه اول (افزایش درصدقبولی):

برنامه

میزان اعتبار

چگونه

چرا

کجا

زمان

مسئول پیگیری

تشویق دانش آموزان درهرماه

1800000

بااهداءجایزه وبرگزاری اردو

برای تشویق دانش آموزان

آموزشگاه

مراسم صبحگاه ومناسبت ها

دبیران مربوطه

خرید کتاب های کمک آموزشی

1000000

ازطریق انتشارات مختلف

برای استفاده دانش اموزان

فروشگاه ها

درطول سال

مدیریت مدرسه

استفاده ازمشاوردرصبحگاه وکلاس های پرورشی

-

باارائه روش های مطالعه

آموزش چگونگی مطالعه

درکلاس ها

یک شنبه ها-چهارشنبه وپنج شنبه ها

مشاورآموزشگاه

برگزاری کلاس های تقویتی

باهزینه اولیا

جبران ضعف پایه

آموزشگاه

بعد ازساعت 13

دبیران باتجربه

گروه بندی دانش اموزان

-

با توجه به سطح علمی دانش اموزان

برای پیشرفت

کلاس

درحین تدریس

دبیرمربوطه

برگزاری جلسات ملاقات بااولیا

500000

بعداز کلاس های آموزش خانواده

برای آگاهی ازوضعیت درسی

نمازخانه آموزشگاه

هرماه یک جلسه

کادراجرایی آموزشگاه

تحلیل عوامل درون مدرسه در مورد اهداف مشخص شده پایه های دوم

قوت ها

ضعف ها

تشکیل کلاس های فوق برنامه

عدم انگیزه دانش آموزان به رشته های کاردانش و ادامه تحصیل

تشکیل کلاس های آشنایی با کامپیوتر برای کلیه کلاس ها

عدم مشارکت اولیای مدرسه

برگزاری مسابقات درسطح همه ی کلاس ها

مشخص کردن دانش اموزان برتر وتشویق آنها

عدم استقبال دانش اموزان خوب در رشته های کاردانش وعلوم انسانی

استفاده ازمطالب اینترنت وسی دی های آموزشی درپیشرفت واهداف آموزشی

عدم آگاهی برخی از دبیران از الگوهای فعال وروش تدریس مناسب کم تجربه بودن بیشتر دبیران

برگزاری آزمون های چند مرحله ای برای کلاس های سوم وآمادگی آنها برای کنکور

دور بودن از شهرهای بزرگ جهت تهیه وسایل کارگاهی

درجریان گذاشتن وضعیت درسی وتربیتی دانش آموزان به صورت روزانه ازطریق کارت نمرات به اولیا

عدم توسعه رشته های کاردانش

تشویق وتوجه به وسایل دست سازدانش اموزان وبرگزاری نمایشگاه از این اثار

نبودن سرپرست ماهر کارگاه

تحلیل عوامل بیرون مدرسه در مورد اهداف مشخص شده پایه های دوم

فرصت ها

تهدیدها

پرداخت بخشی ازهزینه های کنکور توسط کمیته ی امدادبرای دانش اموز تحت پوشش وبی بضاعت

فقرمالی خانواده ها

استفاده از سهمیه مناطق محروم درکنکور

اهمیت ندادن اولیا به وضعیت کنکوروعدم آگاهی آنها ازرشته ها

بی سواد بودن اولیا اکثردانش اموزان

ترک تحصل به علت ازدواج زودهنگام دربین داش آموزان

راهکار هایی جهت افزایش شاخص آموزشی وافزایش درصد قبولی وپذیرفته شدن درکنکور

 • · توجیه دبیران درجلسه شورای دبیران جهت اختصاص دادن مدت زمانی ازکلاس خود جهت حل نمونه ی تست های کنکور
 • · تشویق دانش اموزان به شرکت درآزمون های چند مرحلی ای کنکورآزمایشی
 • · تجزیه وتحلیل نتایج هرمرحله توسط مشاور آموزشگاه وارائه راهکار
 • · خرید کتاب های تست از سرانه
 • · برپایی مراسم تجلیل قبول شدگان کنکورواهدای جوایز به آنها
 • · دوره های آموزشی خاصی را درزمینه ی شیوه های مطالعه واستفاده بهینه از وقت برای دانش آموزان بااستفاده از کلاس های پرورشی ومشاورتشکیل دهیم
 • · طرح تشویقی دوسویی خانواده ومدرسه را اجرا کنیم.
 • · ثبت اسامی وعکس دانش اموزان موفق به عنوان طرح جلد دفاتر کلاسی دبیران آموزشگاه

دعوت ازیک مشاور باتجربه جهت ارائه برنامه ی مطالعه به دانش اموزان برای کنکورنمایه برنامه سالانه
ارسال شده در مورخه : چهارشنبه، 29 تير ماه، 1390 توسط novel  پرینت

مرتبط باموضوع :

 اداره ی مطلوب کلاس  [ دوشنبه، 31 مرداد ماه، 1390 ] 2387 مشاهده
 مدیریت در مدارس کارآمد  [ يكشنبه، 26 شهريور ماه، 1391 ] 1795 مشاهده
 پست چی املا میگوید  [ چهارشنبه، 20 مهر ماه، 1390 ] 1969 مشاهده
 عمل این معلم تنبیه است یا شکنجه؟  [ جمعه، 10 بهمن ماه، 1393 ] 1590 مشاهده
 هفت توصيه از بانو توران ميرهادى  [ شنبه، 29 آبان ماه، 1395 ] 83 مشاهده
نام شما: منصور
ایمیل شما: mansour.m.20202@gmail.com

در مورخه : جمعه، 8 شهريور ماه، 1392
باتشکر از زحمات شماعزیزیان مطالب ارائه شده کامل و کافی نبود
ارسال جوابیه ]

نام شما: المیرانادرزاده
ایمیل شما: ندارم

در مورخه : پنجشنبه، 23 آبان ماه، 1392
باتشکر اما مطالب خیلی جالب و نگارش خوب نبود-----------------------------------@((((((
جوابیه ها

نام شما: میرزایی
ایمیل شما: info@337.ir

در مورخه : پنجشنبه، 23 آبان ماه، 1392
سلام این متن از من نبود
ارسال جوابیه ]

ارسال جوابیه ]

 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نام شما (ضروری): 
ایمیل شما (ضروری): 
نظر:


:) ;) |) :- :( :0 :# *) ^) +)) :} |(( @: (:) :? :**
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

امتیاز دهی به مطلب

انتخاب ها


 فایل پی دی اف فایل پی دی اف

 گرفتن پرينت از اين مطلب گرفتن پرينت از اين مطلب

 ارسال به دوستان ارسال به دوستان

 گزارش این پست به مدیر سایت گزارش این پست به مدیر سایت

اشتراک گذاري مطلب